Kişisel Veri Koruma Açıklaması ve Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması, Server Yaşam Organizasyon ve Ticaret A.Ş. (Bundan sonra kısaca Server Yaşam olarak anılacaktır) için değerlidir. Bu nedenle Server Yaşam tarafından yürütülen kişisel veri işleme süreçlerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri sorumlusu sıfatıyla Server Yaşam; KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almakta, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemektedir.

İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz. Ancak önemle belirtelim ki, Server Yaşam’ın internet sitesinde yer alan yönlendirmelerle (link verilen) erişilebilen diğer internet sitelerinin güvenliği konusunda Server Yaşam’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda ilgili içerik sağlayıcının konuya ilişkin politikaları incelenmelidir.

KVKK’nın 10 uncu maddesinde veri sorumlularına, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bir takım konulara ilişkin bilgi verme yükümlülüğü öngörülmüştür.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu, Server Yaşam Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi’dir. Şirketimizin merkezi, Küçük Çamlıca Mahallesi İkizler Sokak No: 4/1, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunmaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • a) Server Yaşam tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri haberdar etmek ve gerekli durumlarda detaylı olarak bilgilendirmek.
 • b) Server Yaşam tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesini arttırmak amacıyla sizlerden geri dönüş alarak hizmetlerimizi özelleştirmek.
 • c) İnsan kaynakları politikalarımızı en iyi şekilde planlamak ve uygulamak; ticari ortaklıklarımızı ve stratejilerimizi doğru olarak planlamak ve yürütmek; Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğini temin etmek, Şirket kurumsal işleyişini sağlamak.
 • ç) Veri güvenliğini en üst düzeyde sağlamak, Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetleri geliştirmek, Şirketimize talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçmek ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası'nda yer alan hükümlerin uygunluğunu sağlamak.
 • d) Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, Şirkete ait stratejileri belirlemek.

3. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

 • Şirketimizde KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde;
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini ve ticari faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde şirket ortaklarımız, iş ortaklarımız, çözüm ortaklarımız, ifa yardımcısı konumundaki şirketler, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine konu olan sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili bankalarına,
 • Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Şirketimizin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara,
 • KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde yurt içinde ya da yurt dışında bulunan topluluk şirketlerimize ve hâkim hissedarlara,
 • Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla arşiv firmaları ya da bulut ve server hizmeti firmalarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı 2 nci maddesinin;

 • 2.a, 2.b, 2.c, 2.ç ve 2.d maddelerinde yer alan amaçları yerine getirmek için KVKK’nın 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında tarafınızca gösterilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak;
 • 2.c ve 2.ç maddelerinde yer alan amaçları yerine getirmek için KVKK’nın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında,
 • 2.ç ve 2.d maddelerinde yer alan amaçları yerine getirmek için KVKK’nın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında,
 • 2. maddesinde yer alan amaçları yerine getirmek için KVKK’nın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi kapsamında elektronik posta, internet sitesi, mobil uygulama, sosyal medya mecraları kanalıyla ve telefon üzerinden otomatik yolla ya da şahsen başvuran ziyaretçilerden sözlü veya form aracılığı ile otomatik olmayan yolla toplanmaktadır.

5. Kanun Kapsamında Kullanabileceğiniz Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK m. 11’de sayılan haklarınız kapsamında Server Yaşam’a ileteceğiniz taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

İlgili kişi, Server Yaşam’a başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  haklarına sahiptir.

6. Başvurunun Yapılması

KVKK’nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince, yukarıda anılan haklarınızı kullanma talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [[email protected]] adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna linkten ulaşabilirsiniz.

 • Başvuruda;
 • a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 • b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 • ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
 • d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir.
 • e) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.